Zaaien in de herfst

Het is herfst! De straten liggen vol met bladeren en als je een moestuin hebt maak je die klaar voor de winter. Het is rust. We wachten op de lente. Toch? Nou, niet helemaal!

[English version below]

Zaaien in de herfst?

Wist je dat de herfst juist een zeer goede tijd is om te zaaien? We volgen het principe van de planten zelf: de bloemen zijn vruchten geworden, waar mens en dier van heeft genoten. Wat niet is opgegeten, is ondertussen uitgedroogd. Planten laten in de herfst alles los wat ze niet nodig hebben om te overleven. Zo zaaien ze hun eigen zaadjes! Een meerjarige plant trekt zich terug en een eenjarige plant ‘verdwijnt’, maar niet zonder ervoor te zorgen dat de volgende generatie veilig is.

Afhankelijk van de plant heeft de natuur een fenomenale manier bedacht om ervoor te zorgen dat in de lente weer zaailingen te zien zijn. Er zijn zaadjes zo vederlicht dat ze vanzelf een eind wegvliegen om zich volgend jaar op een nieuwe plek te vestigen. Je kent het bijvoorbeeld van de paardenbloem. Andere zaadjes zijn minder avontuurlijk, zoals die van de stokroos. Deze bloem laat de zaadjes rondom de ‘moederbloem’, waar ze het volgende jaar opkomen. Dit type zaadjes redt zichzelf in principe heel goed, maar we kunnen een handje helpen door het zaad te plukken en te verspreiden op plekken waar nog geen stokroos aanwezig was.

 

Maak een bloembom

Dit is precies wat we doen met bloembommen: we sturen de zaadjes op reis. We maken een mengsel van inheemse zaadjes en vullen dit aan met klei en vruchtbare compost. Even kneden en je hebt een mooie bloembom. In deze bloembom gaan de zaadjes op reis naar plekken die ze zelf nooit zouden vinden. Zaadjes van de volgende bloemen zijn ideaal om op dit moment mee te werken, want dit is de tijd waarop ze hun zaadjes loslaten: gele ganzenbloem, echte kamille, bolderik. En verder? Kijk eens om je heen: welke bloemen staan op het punt van uitbloeien?

Misschien heb je al eerder zaadjes verzameld, bijvoorbeeld van de papaver of korenbloem. Ook die zaadjes kun je nu prima in een bloembom zaaien. De grond is nog lekker warm en het regent veel. Dat vinden de zaadjes heerlijk!

 

Plant een bol

De herfst is niet alleen geschikt voor het verspreiden van bloembommen, maar ook een perfect moment voor het planten van bollen. Met een paar inheemse bollen, zoals de krokus, tulp of narcis, maak je de hongerige bij ontzettend blij! Stel je eens voor… je ontwaakt uit je winterslaap en er staat een heerlijk oermaal op je te wachten. Kies voor een inheems en niet-hybride* soort. Zo zorg je ervoor dat de bloem zowel stuifmeel als nectar bevat; voedsel van onschatbare waarde voor onze bestuivers.

Hoe plant je een bol? Kijk voor tips naar het filmpje onderaan deze post, waarin Richard Reynold, de initiatiefnemer van GuerrillaGardeners.org, uitlegt waar je op moet letten.

Sowing in autumn

It’s autumn! The streets are full of leaves and if you have a vegetable garden you now prepare it for the winter. It’s quiet. We are waiting for spring. Right? Well, not entirely!

Did you know that autumn is a very good time to sow? We follow the principle of the plants themselves: the flowers have become fruits that humans and animals have enjoyed. What has not been eaten has meanwhile dried out. In autumn, plants release everything they don’t need in order to survive. This is how they sow their own seeds! A perennial plant withdraws and an annual plant ‘disappears’, but not without ensuring that the next generation is safe.

Depending on the plant, nature has devised a phenomenal way to ensure that seedlings can be seen again in spring. There are seeds that are light as a feather, allowing them to fly away to settle in a new place next year. You know it for example from the dandelion. Other seeds are less adventurous, such as the hollyhock. This flower leaves the seeds around the ‘mother flower’, where they emerge the following year. In principle, this type of seeds saves itself very well, but we can lend a hand by picking and spreading the seed in places where there was no hollyhock yet.

 

Make a flower bomb

This is exactly what we do with flower bombs: we send the seeds on a journey. We make a mixture of native seeds and supplement this with clay and fertile compost. Knead until you have a beautiful flower bomb. In this flower bomb the seeds travel to places they would never find themselves. Seeds from the following flowers are ideal to work with right now, because this is the time when they release their seeds: yellow goose flower, real chamomile, bolderik. Anything else? Take a look around: which flowers are at the end of bloom?

You may have collected seeds before, for example from the poppy or cornflower. You can use those seeds perfectly for a flower bomb. The soil is still nice and warm and it rains a lot. The seeds love that!

 

Plant a bulb

Autumn is not only suitable for spreading flower bombs, but also a perfect moment for planting bulbs. With a few native bulbs, such as the crocus, tulip or daffodil, you make the hungry bee incredibly happy! Imagine … you wake up from your hibernation and a delicious meal is waiting for you. Choose a native and non-hybrid* type. This is how you ensure that the flower contains both pollen and nectar; invaluable food for our pollinators.

How to plant a bulb? Look for tips in the video clip at the bottom of this post, in which Richard Reynold, the initiator of GuerrillaGardeners.org, explains what you should pay attention to.

 

Publicatiedatum: 23 oktober 2019. Aangepast 31-08-2022.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij versturen met: verzendmethoden
Betaalwijzen: betaalmethoden